meus câes

Grandeur Luxury Aphrodite from Septemcolles
aka Dita (manchmal auch Diva)

Fletscher´s Florence Human Touch aka Flo

Nikita Alive Silver aka Niki

Son of Turner Grey Excillium`s
aka Arthus